לוקחים משכנתה? רוצים למחזר משכנתה

רפורמת השקיפות במשכנתאות מבינים יותר, משלמים פחות

מהיום הדרך למשכנתה בבנקים
משתלמת יותר:
שולחים לבנק
בקשה באתר הבנק,
מבלי להגיע לסניף
תוך ימים ספורים
מקבלים במייל
תשובה והצעות
אפשר להשוות בין
ההצעות בקלות, בזכות
3 סלים אחידים וברורים
קל יותר להבין מה הם התשלומים
הצפויים וכך מקבלים את
ההחלטה הטובה ביותר עבורכם
אז איך זה עובד?
צפו בסרטון

איך תרוויחו מהרפורמה
ב-4 צעדים:

קיצור זמן והתנהלות מקוונת
מגישים בקשה עקרונית באופן דיגיטלי, דרך אתר הבנק, ללא צורך לצאת מהבית. הבנק מחויב להשיב לכם תוך 5-7 ימי עסקים.
אישור עקרוני במבנה אחיד
כל אישור עקרוני יכלול ריבית כוללת חזויה, סך התשלומים החזוי, ההחזר החודשי הראשון וההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי.
סלי משכנתה ב"שפה דומה" לכל הבנקים
בנוסף לסל שיוצע עבורכם, הבנק יוסיף שלוש הצעות המבוססות על סלים אחידים (בעלי תמהיל זהה לכל הבנקים) שהורכבו בהתאם להנחיות בנק ישראל.
שווה להשוות
ההצעה המפורטת שתקבלו, תעניק לכם את כל המידע הנחוץ להבנת תנאי המשכנתה ותאפשר לכם להשוות ביתר קלות בין ההצעות.כך תוכלו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם.

רוצים להבין יותר?

יש לנו תשובות לשאלות נפוצות:

ש
מדוע חשוב לבצע סקר שוק?
ת
ביצוע סקר שוק ובחינת האפשרויות שמציעים הבנקים השונים מסייעים לקבלת הלוואה בתנאים מיטיבים, אשר יתאימו לצרכי הלווה וליכולת ההחזר שלו, מבחינת סכום ההחזר החודשי.

מבדיקה שערכה רשות התחרות נמצא כי תיחור (השוואת עלויות בין מספר גופים) מביא לירידה במחיר, וככל שהלווה מתחר יותר, ירידת המחיר המצטברת היא, בממוצע, גדולה יותר. כך תיחור יחיד מביא לירידה ממוצעת של המחיר ב-7-8 נקודות בסיס ואילו ארבעה תיחורים מורידים את המחיר בממוצע ב-16-20 נקודות בסיס.
ש
מהו אישור עקרוני?
ת
אישור עקרוני הוא המסמך שבו הבנק מציג את הצעת המחיר המאושרת שלו למשכנתה. אחד משיפורי הרפורמה לשקיפות במשכנתאות הוא הפיכת האישור העקרוני למסמך מפורט יותר ובעל מבנה אחיד לכל הבנקים.

בעקבות הרפורמה ניתן לשלוח את הבקשה לאישור עקרוני ומסמכים הנלווים לה באופן מקוון ואין צורך להגיע פיזית לבנק. הבנק חייב למסור ללקוח את האישור בתוך 5-7 ימי עסקים מהגשת הבקשה למשכנתה.
ש
מה כולל אישור עקרוני?
ת
טופס האישור העקרוני החדש מורכב משלושה חלקים.

החלק הראשון, המופיע בראש המסמך, כולל פרטים מזהים של הלווה (השם ומספר תעודת הזהות), את פרטי הנכס, את סכום ההלוואה המבוקשת וכן אם נדרשים ערבים להלוואה.
בחלק השני והמרכזי מוצגים שלושה סלים אחידים שהבנקים מחויבים להציע, בהתאם לתמהילים ותנאים נוספים שנקבעו על-ידי בנק ישראל. האישור יכול לכלול סל מוצע נוסף שיורכב בהתאם לבקשת הלקוח.
החלק השלישי, כולל מספר משתנים שנועדו לאפשר ללווה להבין טוב יותר את המשמעויות הפיננסיות של ההצעה שקיבל ולהקל על ההשוואה בינה להצעות אחרות, ובכלל אלה הריבית הכוללת החזויה, סכום ההחזר החודשי הראשון, סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזיות וסך כל הסכום שצפוי כי ישולם עד סוף תקופת ההלוואה.
ש
מהו תוקף האישור העקרוני?
ת
האישור העקרוני תקף ל-24 ימים מיום הפקתו, ובמהלך אותה תקופה הבנק מחויב לתנאים שהציע, אך עם שני סייגים חשובים: הסייג הראשון הוא שהנתונים שהלקוח מסר אומתו. הסייג השני הוא ששינויים בריבית בנק ישראל אם יהיו, ישפיעו על גובה ריבית הפריים במרווחים זהים לאלו שאושרו באישור העקרוני.
ש
מהי הערכת שמאי ומתי היא נדרשת?
ת
הערכת שמאי היא הערכה של שווי הנכס על ידי שמאי מוסמך. הערכת שמאי מתבצעת במקרים שהבנק דורש זאת. ההערכה משמשת לאישור שיעור המימון של ההלוואה ביחס לשווי הנכס.
במקרים בהם הערכת השמאי גבוהה ממחיר הנכס, שיעור המימון ייקבע בהתאם למחיר הנכס.
ש
מהו שיעור המימון בהלוואת משכנתה?
ת
שיעור המימון הוא היחס בין הלוואת המשכנתה המאושרת לשווי הנכס. השווי נקבע בהתאם למחיר הנכס או בהתאם להערכת שמאי, כפי שנקבע על ידי הבנק.
ש
מהם שיעורי המימון המקסימליים בהלוואת משכנתה?
ת
בנק המציע הלוואות משכנתה נדרש להגביל את שיעור המימון של הנכס כמפורט להלן:
1. הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה יחידה – שיעור המימון לא יעלה על 75% משווי הדירה.
2. הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה חליפית – שיעור המימון לא יעלה על 70% משווי הדירה.
3. הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה להשקעה, או הלוואה לכל מטרה בשעבוד דירת מגורים – שיעור המימון לא יעלה על 50% משווי הדירה.
ש
לאיזה החזר חודשי כדאי שאתחייב ביחס להכנסה שלי?
ת
הלוואה שבגינה שיעור ההחזר מההכנסה עולה על 40% נחשבת להלוואה בסיכון גבוה, ולכן העלות של הלוואה כזאת ללווה צפויה להיות גבוהה יותר. בחלק ניכר מן ההלוואות שהבנקים מעמידים שיעור החזר הוא כ-30%-40% מההכנסה. מוצע לקחת הלוואה שתאפשר החזר סביר תוך הבאה בחשבון של שינויים אפשריים בריבית ובאינפלציה הצפויים לאורך כל תקופת ההלוואה, בהתאם לתחזיות.
ש
מהם סוגי הריביות המוצעות במסלולים?
ת
קבועה לא צמודה (קל"צ) – ההחזר החודשי נקבע מראש בעת נטילת ההלוואה, והוא אינו משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה.
ש
מהי המשמעות של כל אחת מסוגי הריביות המוצעות במסלולים?
ת
קבועה צמודה – הריבית נקבעת מראש בעת נטילת ההלוואה. הריבית אמנם קבועה ואינה משתנה לאורך כל חיי ההלוואה, אך הקרן (סכום ההלוואה ללא הריבית) צמודה למדד המחירים לצרכן, מתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים בו, ובכך משפיעה על גובה ההחזר החודשי: כל עלייה של המדד (למשל ב-1%) מעלה את ההחזר החודשי במסלול זה באותו שיעור (במקרה זה ב-1%).

משתנה על בסיס ריבית הפריים – במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד, אך ההחזר משתנה, כי הוא מבוסס על ריבית הפריים. ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל, הנקבעת ומתפרסמת בידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל 8 פעמים בשנה, בתוספת קבועה של 1.5%. כך, למשל, אם ריבית בנק ישראל היא 1%, ריבית הפריים תהיה 2.5%. במסלול זה, שבו הריבית צמודה לפריים הריבית שהלווה ישלם לאורך חיי ההלוואה יכולה לעלות (אם בנק ישראל יעלה את הריבית) או לרדת (אם הוא יוריד אותה).

משתנה צמודה – במסלול זה הריבית נקבעת לתקופות של מספר שנים (לרוב 5 שנים), ובתום כל תקופה היא תשתנה על בסיס פרמטר מוסכם מראש הנקרא "עוגן". בסל האחיד העוגן הוא התשואה על אג"ח ממשלתיות. כעבור כל תקופה (לרוב, כאמור, חמש שנים) הריבית עולה או יורדת בהתאם לשינוי בעוגן. במסלול זה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת בהתאם לשינויים בו, ובכך משפיעה אף היא על גובה ההחזר החודשי.

משתנה לא צמודה – זוהי הלוואה בריבית שנקבעת לתקופה של מספר שנים (לרוב 5 שנים), ובתום כל תקופה היא תשתנה על בסיס פרמטר מוסכם מראש, הנקרא "עוגן". במסלול זה, שלא כמו במסלול הריבית המשתנה הצמודה, הקרן אינה צמודה למדד.
ש
מהו תמהיל המשכנתה?
ת
תמהיל משכנתא הוא הלוואה המורכבת משני מסלולים לפחות. כחלק מרפורמת המשכנתאות יוצגו ללקוח שלושה סלים אחידים. כל סל הוא תמהיל קבוע מראש וזהה בכל ההצעות שיתקבלו בכל הבנקים.

להלן הרכביהם של שלושת התמהילים האחידים:
1. 100% קבועה לא צמודה.
2. 1/3 קבועה לא צמודה, 1/3 משתנה צמודה, כל 5 שנים, על בסיס אג"ח ממשלתי ו-1/3 משתנה פריים.
3. 1/2 קבועה לא צמודה ו-1/2 משתנה פריים.
ש
מהי הלוואת זכאות?
ת
התנאים לקבלת הלוואת זכאות נקבעים בידי המדינה, וקבלתה מצריכה הנפקת תעודת זכאות. עם זאת, מבחינת העמדת האשראי הבנק מחויב לאותם נהלים כמו במשכנתה רגילה. גובה הלוואת הזכאות הוא על פי קריטריונים שונים שקובעת המדינה, והריבית בגינה נמוכה ב-0.5% מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות למדד שמעמידים הבנקים – ריבית שאותה מפרסם בנק ישראל – או 3%, לפי הנמוך מבניהם. הלווים שמעוניינים לפרוע את הלוואת הזכאות טרם סיומה פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם בגינה.
להסברים נוספים ולבדיקת הזכאות מומלץ לפנות לאתר משרד השיכון.
ש
מהו השוני במשכנתאות לרכישת דירות במחיר מופחת בתוכניות כדוגמת "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה"?
ת
במשכנתאות הניתנות לרכישת דירה במחיר מופחת בתכניות ממשלתיות, הבנק רשאי לחשב את שיעור המימון של ההלוואה בהתבסס על הערכת שמאי של שווי הדירה במקום על בסיס מחיר הרכישה בפועל ועל הרוכש לשלם לפחות 100 אלף ש"ח ממקורותיו העצמיים. בכל מקרה, שווי הדירה לצורך חישוב יחס המימון כאמור לא יעלה על 1.8 מיליון ₪ (על בסיס הערכת שמאי), או שווי הדירה בפועל, הגבוה שבהם.
ש
כיצד מועברים תשלומי המשכנתה לקבלן עבור דירה שנרכשת בבנייה חדשה או במסגרת חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה?
ת
תשלומי המשכנתה עבור דירה חדשה או עבור דירה במסגרת חיזוק בניין קיים נגד רעידות אדמה, כגון בתוכנית תמ"א 38, ישולמו באחוזים ממחיר הבנייה ולפי שלבי הבנייה שבוצעה בדירה או בבניין שבו היא נבנית. בהתאם לכך קצב משיכת ההלוואת המשכנתה מהבנק תהיה בהתאם לשלבים המפורטים בתקנות המכר ובהתאם לקצב התקדמות הבנייה.

במשיכה של ההלוואה לשיעורין חשוב לזכור, שגם שיעור הריבית על סכום הכסף הנותר למשיכה במסלול של ריבית קבועה וריבית משתנה עשוי לרדת או לעלות בהתאם לתנאי השוק הרלוונטיים למסלול.
ש
מהם המסמכים הדרושים לפתיחת תיק משכנתה?
ת
המסמכים הנדרשים עשויים להיות שונים מבנק לבנק, אך בדרך כלל מדובר על תלושי שכר, תדפיסי עו"ש, תעודות מזהות וכו'.
רשימת המסמכים הדרושים תצוין באישור העקרוני.
ש
מדוע הבנק דרוש לבטח את הנכס שעבורו נלקחה הלוואת המשכנתה?
ת
בנקים נוהגים לדרוש מהלווה לבטח את הנכס שעבורו נלקחה הלוואת המשכנתה. הביטוח משמש ערובה להחזר המשכנתה וכן להגנה על הלווה במקרה של פטירה או נזק למבנה, בהתאם לתנאי הפוליסה.
ש
האם הרפורמה לשקיפות במשכנתאות משפיעה גם על מי שכבר לקח משכנתה?
ת
כן. אם לקחתם משכנתה יש מקום לבדוק את האפשרות להחליף אותה במשכנתה אחרת, כלומר למחזר אותה. אם אתם מעוניינים לבדוק אפשרות למחזר אותה, הבנק שבו מנוהלת המשכנתה הפעילה חויב להציג לכם מידע שיעזור לכם להחליט אם המהלך הזה כדאי לכם – את הריבית החזויה על יתרת התשלומים, ריבית המביאה בחשבון את הסכום שתצטרכו להחזיר (כולל עמלת הפירעון המוקדם ועמלות נוספות אם ישנן); את התאריך הקרוב שבו הריבית צפויה להשתנות, נתון שיכול אף הוא להשפיע משמעותית על האטרקטיביות של מיחזור המשכנתה.
ש
מהו מיחזור משכנתה ומתי הוא מתבצע?
ת
מיחזור משכנתה הוא למעשה פירעון של הלוואת משכנתה באמצעות נטילת הלוואת משכנתה אחרת. המיחזור נדרש לצורך ביצוע שינוי תנאי מהותי, אחד או יותר בתנאי ההלוואה, במהלך תקופת ההחזר. שינוי מהותי יחשב כשינוי של תנאי הריבית, שינוי תמהיל המסלולים, שינוי תקופת ההלוואה (הארכה או קיצור של תקופת ההחזר), שינוי סכום ההלוואה הכולל וכו'.
ש
מתי כדאי לשקול אפשרות למיחזור משכנתה?
ת
מיחזור הלוואת משכנתה הוא צעד שיש לשקול מעת לעת. מתי, בדרך כלל, מתבצע מיחזור? עקב שינויים בתנאי השוק או במצבו הכלכלי של הלווה, שיהפכו את המיחזור לכדאי:
שינוי ברמת ההכנסה או ההוצאות של הלווה;
שינויי ריבית במשק ובשוק המשכנתאות;
שינויים באינפלציה במשק;
שינויים והקלות רגולטוריות בתחום המשכנתאות (כדוגמת רפורמת המשכנתאות, ביטול מגבלת הפריים וכיו"ב)
לשאלות נוספות

מונחים מרכזיים

תקופת ההלוואה
בסל המוצע, תהיה תקופת ההלוואה לפי בחירת הלקוח ובכל מקרה לא תעלה על 30 שנה. בסלים האחידים תועמד ללקוח האפשרות לבחור תקופה אחת מבין התקופות הבאות: 10 שנים, 15 שנים, 20 שנים, 25 שנים, 30 שנים.
נקודת בסיס
מאית האחוז, 0.01%.
קבועה לא צמודה (קל"צ)
ההחזר החודשי נקבע מראש בעת לקיחת ההלוואה. והוא נותר קבוע ואינו משתנה לאורך כל חיי ההלוואה.
קבועה צמודה
הריבית נקבעת מראש בעת לקיחת ההלוואה. הריבית היא קבועה ואינה משתנה לאורך כל חיי ההלוואה, אך הקרן (סכום ההלוואה ללא ריבית) צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים בו ובכך משפיעה על גובה ההחזר החודשי, כך שכל עליה של 1% במדד מעלה בהתאמה את ההחזר החודשי במסלול זה ב-1%.
משתנה על בסיס ריבית הפריים
במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד וההחזר מבוסס על ריבית הפריים. ריבית פריים היא ריבית בנק ישראל, הנקבעת ומתפרסמת על ידי הוועדה המוניטרית בבנק ישראל 8 פעמים בשנה, בתוספת קבועה של 1.5%. כך למשל, אם ריבית בנק ישראל עומדת על 1% תעמוד ריבית הפריים על 2.5% במסלול ריבית צמודה לפריים, הריבית על המשכנתה נקבעת על בסיס של ריבית פריים עם מרווח (תוספת) שלילי או חיובי.
משתנה צמודה
זוהי הלוואה בריבית שנקבעת לתקופה של מספר שנים (לרוב 5 שנים), כאשר בתום כל תקופה שנקבעה, תשתנה הריבית בהתאם לנוסחה קבועה הנקראת "עוגן". העוגן הוא פרמטר מוסכם מראש עליו הוחלט להתבסס, בסל האחיד הבסיס הוא התשואה על אג"ח ממשלתיות. בכל חמש שנים, בהתאם לשיעור השינוי עולה או יורדת הריבית בהתאם. במסלול זה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת בהתאם לשינויים בו ובכך משפיעה אף היא על גובה ההחזר החודשי.
משתנה לא צמודה
זוהי הלוואה בריבית שנקבעת לתקופה של מספר שנים (לרוב 5 שנים), כאשר בתום כל תקופה שנקבעה, תשתנה הריבית בהתאם לנוסחה קבועה הנקראת "עוגן". בחלוף התקופה, בהתאם לשיעור השינוי, הריבית עולה או יורדת. בשונה ממסלול המשתנה צמודה, במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד.
תיחור
קבלת הצעות מחיר ממספר גורמים (יותר מאחד) והשוואה ביניהם, לצורך בחירת ההצעה המתאימה ביותר ללווה והוזלת עלויות.
שיעור המימון (LTV)
הינו היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת וכפי שמחושב לצורך מדידה והלימות הון. בכל מקרה, שווי הנכס לא יעלה על הנמוך מבין הערכת השמאי ועלות הנכס בהסכם הרכישה, או עלות צפויה בנכס בבנייה או בקבוצת רכישה.
לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר
טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב ומבוססת על תשלום חודשי קבוע (למעט הפרשי הצמדה, אם ישנם) לכל אורך תקופת ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם הזמן רכיב הקרן בתשלומים.
אישור עקרוני
אישור עקרוני הוא הצעת המשכנתה הכוללת: פרטים מזהים של הלווה, שלושת הסלים האחידים וסל מוצע נוסף עם פירוט הסכומים והריביות המוצעים, ומשתנים נוספים כגון: הריבית הכוללת החזויה, סכום ההחזר החודשי הראשון, סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי עלפי התחזיות וסך כל הסכום שצפוי כי ישולם עד סוף תקופת ההלוואה.
דירה יחידה
דירת מגורים הנרכשת על ידי אזרח ישראלי והיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל.
דירה חליפית
דירת מגורים הנרכשת על ידי אזרח ישראלי, שבבעלותו דירת מגורים (אשר מהווה דירה יחידה לולא הדירה הנרכשת) ואשר הלווה מתחייב למכור את הדירה הקיימת בהתאם לקבוע בסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין.
דירה להשקעה
שאינה דירה יחידה או דירה חליפית.
שיעור החזר מההכנסה
היחס בין ההחזר החודשי בגין הלוואת המשכנתא לבין ההכנסה החודשית נטו קבועה בניכוי הוצאות קבועות.
הוצאות קבועות הן תשלומים חודשיים בגין התחייבויות (הלוואות או תשלום מזונות) של הלווה שיתרת תקופתן עולה על 18 חודשים.
הריבית הכוללת החזויה
תוצג בכל אחד מהסלים המוצעים ומבטאת את שיעור הריבית הצפוי לכל אורך תקופת ההלוואה בהתאם לתחזיות משוק ההון שמפרסם בנק ישראל.
קרן
סכום ההלוואה הבסיסי, ללא תוספת ריבית.
הפרשי הצמדה
הפרשים הנוצרים כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בערכו של מטבע חוץ ביחס למועד ביצוע העסקה.
אג"ח ממשלתיות
תעודה נושאת ריבית, המונפקת על ידי הממשלה, ובה התחייבות שלה לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת תשלומי ריבית/קופון בתאריכי פירעון קבועים. זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה יכולה ללוות כסף מהציבור.
מחזור משכנתה
מחזור משכנתה הוא פירעון של הלוואת משכנתה באמצעות נטילת הלוואת משכנתה אחרת.
הערכת שמאי
הערכת שמאי היא הערכה של שווי הנכס על ידי שמאי מוסמך. הערכת השמאי
סקר שוק
השוואת הצעות שונות למשכנתה שהתקבלו מגופים מלווים שונים שונים ובחינת כדאיותן בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים: סכום ההחזר החודשי הראשון, גובה הריבית, סכום ההחזר החזוי בכל תקופת ההלוואה, גובה הריבית החזויה בכל תקופת ההלוואה וכו'.
תמהיל
הרכב של מסלולים, שניים או יותר. מסלול מוגדר כהלוואת המשכנתה, חלקה או כולה, אשר תוחזר בתוספת ריבית מסוג מסוים, מבין הריביות האפשריות. למשל, מסלול של ריבית קבועה שאינה צמודה.
אינפלציה
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן. משמעותה תהליך מתמשך של עליית מחירים. (ההיפך: דפלציה – תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן).
הלוואת גרייס
הלוואה שבה תשלום הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.
הלוואת בלון
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. לעיתים גם הריבית משולמת בסוף התקופה.
דירוג האשראי
ניקוד הנקבע בהתאם למודל קבוע ובאמצעות המערכת לשיתוף בנתוני האשראי. דירוג האשראי משמש את הבנק בבחינת בקשת ההלוואה לצורך הערכת התנהלותו הפיננסית של הלווה.
למונחים נוספים
לצורך כתיבת מדריך זה נעזר
הבנק במקורות שונים מן הדין
כמפורט להלן
הלוואת משכנתה"/ "הלוואה לדיור" – הלוואה המקיימת אחד מאלה, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:
1. הלוואה המיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה או שיפוצה;
2. הלוואה המיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח
3. הלוואה הניתנת במשכון דירת מגורים;
4. הלוואה המיועדת לפירעון מוקדם של הלוואה כאמור בסעיפים 1 ו-2 במלואה או בחלקה
רפורמת המשכנתאות
רפורמה צרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות שפירסם בנק ישראל
נהלים למתן הלוואות לדיור
הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 451 של הפיקוח על הבנקים
הגבלות למתן הלוואות לדיור
הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 329 של הפיקוח על הבנקים
חוק הלוואות לדיור
חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992
פקודת הבנקאות
פקודת הבנקאות, 1941
חוק מיסוי שבח ומקרקעין
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
תקנות המכר
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה, 1975
צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור)
צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002
חזרה לראש הדף